متى نستخدم there was و there were

.

2023-03-28
    خالد يوسف و زوجته